FAQ Coöperatie Luttenberg Energie

Een Energie Coöperatie verzorgt de aanschaf, montage, het beheer, het onderhoud, de verzekering van de zonne-installatie op een geschikte locatie, regelt de aansluiting op het elektriciteitsnet en sluit contracten af voor het onderhoud van de installatie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Ook verzorgt de Coöperatie de administratie en organiseert zij informatiebijeenkomsten en de jaarvergaderingen voor de leden.

Alle leden betalen éénmalig een bedrag voor de aanschaf van de zonne-installatie door de aankoop van deelname certificaten (participaties). Met dit bedrag wordt de voorbereiding, de aanschaf, de montage en de aansluiting en de inbedrijfstelling van de installatie betaald. De zonne-installatie is eigendom van de Coöperatie en haar leden zijn samen ‘eigenaar’ van de Coöperatie; elk lid heeft één stem. De leden beslissen over te maken keuzes en kiezen zelf hun bestuursleden.

Kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud, de verzekering, huur van de locatie worden gedurende de gehele looptijd van 15 jaar betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte elektrische energie (kWh). Alle inkomsten vloeien terug in de coöperatie en het bestuur en de leden bepalen hoe de opbrengsten besteed worden. 

Als u uw energieverbruik wilt verduurzamen en wilt profiteren van de subsidieregeling van de overheid is dit een uitgelezen kans. U hoeft zelf geen panelen te plaatsen, kunt zelf bepalen hoeveel energie u wilt opwekken en de stimuleringsregeling van de overheid draagt bij om uw investering snel terug te verdienen.  

In dat geval kunt u zich aanmelden. We zijn op dit moment bezig om de interesse in kaart te brengen. Bij voldoende animo gaan we het project aanbesteden. Pas daarna kunnen we een berekening maken en een compleet voorstel aan de geïnteresseerden presenteren. Op dat moment vragen wij u om een definitieve keuze te maken. Besluit u dan om niet mee te doen, dan kunt u op dat moment stoppen. U kunt zich dan later opnieuw aanmelden, maar loopt dan wel het risico dat alle ruimte reeds gereserveerd is.

Via een deelnemerscertificaat wordt u lid van de coöperatie en neemt u een aandeel (participatie) in de Energiecooperatie. Een certificaat heeft bijv. een waarde van 100Wp (Wp = WattPiek: hierin wordt de opbrengst van een zonnepaneel uitgedrukt). Afhankelijk van uw persoonlijke wensen neemt u een aantal certificaten af. De kostprijs van één certificaat hangt af van de kosten van de installatie en kan daarom pas definitief worden vastgesteld na de aanbesteding van de installatie. 

U investeert eenmalig in het kopen van certificaten. Met de totale opbrengst hiervan kan de coöperatie de installatie laten bouwen en in gebruik nemen. De energie die de installatie opbrengt wordt verkocht aan een energieleverancier. Deze opbrengst wordt gebruikt om de lopende kosten van de coöperatie te dekken (verzekering, dakgebruik, onderhoud, reparaties, reiniging, etc.) en om de winsten uit te keren naar de leden.   

Als lid rekent u uw energieverbruik af met uw eigen energieleverancier. 

De subsidieregeling cooperatieve energie-opwekking gebruikt de zogeheten Postcoderoos. De regeling is door de overheid bedacht voor mensen die geen panelen kunnen of willen plaatsen op hun eigen woning, of die wel panelen hebben, maar daarmee niet alle stroom opwekken die ze verbruiken. Mensen en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting die zich verenigen in een coöperatie die investeert in productie van groene stroom in hun postcoderoos, krijgen gedurende tenminste 15 jaar een subsidie van de overheid.  

Deze regeling gaat uit van een adres waar de energieproductie plaats vindt en meerdere adressen die deze energie afnemen. De afnemers dienen zich in dezelfde, of naburige, 4 cijferige postcodegebied te bevinden. Zo komt men tot een postcoderoos, de productie vindt plaats in het hart van de roos, de afnemers zitten ook in het hart of in de omringende postcodes (de rozenblaadjes).

De eerste 2 beschikbare daken liggen in het postcodegebied 8105. De belangstellende particulieren of bedrijven zullen daarom in dit postcodegebied of een naburig postcodegebied moeten wonen. Concreet betekent dit dat je vooralsnog alleen mee kan doen als je woonachtig bent in 8105, 8102, 8106, 8153, 8148, 7447 of 7448 en in het bezit bent van een kleinverbruik aansluiting (max. 3x80A). Particuliere woningen en de meeste (kleine) bedrijven beschikken over zo’n kleinverbruik aansluiting.

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemer zijn van elektriciteit. Wanneer er sprake is van betaling van de energiekosten aan de verhuurder en niet aan de energieleverancier, is deelname niet mogelijk.

Het klopt dat de huidige Regeling Verlaagd Tarief dit jaar stopt. Deze regeling was gebaseerd op een korting op de energiebelasting en vrij omslachtig. Daarbij was de energiebelasting niet constant, waardoor het lastig bleek om een betrouwbare berekening te maken van de kosten/baten. Met ingang van april 2021 zal de Regeling Verlaagd Tarief worden opgevolgd door de subsidieregeling cooperatieve energieopwekking (SCE). 

Bij de nieuwe regeling komt de opbrengst uit de subsidie van de overheid. Het geld wordt overgemaakt via de Energie Coöperatie. Hiermee zou de deelnemer zijn investering binnen 7-8 jaar terug moeten kunnen verdienen. De onzekerheid in deze regeling is de toekenning van de subsidie bij de start van een nieuw project. 

De subsidietoekenning bestaat uit een gegarandeerd basisbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. In de subsidiekenning wordt dit basisbedrag opgenomen zodat de cooperatie zekerheid heeft dat dit bedrag gedurende de looptijd van vijftien jaar gegarandeerd de opbrengst is, ondanks fluctuaties in de marktprijzen voor elektriciteit. Op dit moment (d.d. maart 2021) is het voorgestelde basisbedrag voor zonne-energie 14,6 cent/kWh. 

De exacte voorwaarden voor deze regeling worden nu bekend gemaakt. Ook de energiecooperatie Luttenberg gaat gebruik maken van de nieuwe regeling. Deze regeling zal ook weer volgens het postcoderoos model gaan werken.

Uw huidige energiebedrijf houdt uw energieverbruik bij en kan u een jaaroverzicht verstrekken. 

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2020 is het bedrag van de heffingskorting € 527,17 inclusief btw. Deze heffingskorting staat los uw mogelijke deelname in de energiecooperatie. 

De stimuleringsregelingen van de overheid schrijven voor dat de afnemers zich moeten verenigen om voor subsidie in aanmerking te komen. De coöperatie zal in ons geval zorgen voor de uitvoering van deze regeling en de subsidie uitkeren aan de leden. Om deel te kunnen nemen, is het dus nodig om lid te worden van de coöperatie.

Uw deelname is pas definitief op het moment dat het project definitief doorgaat, notarieel is vastgelegd, u de ledenovereenkomst hebt getekend en de vergoeding voor het aantal afgenomen certificaten hebt betaald.

Op dit moment hebben we een schatting gemaakt van de totale kosten, en de opbrengsten op basis van het voorlopige basisbedrag. Door diverse factoren kunnen de kosten in de praktijk hoger of lager uitvallen. De definitieve kostenberekening is pas te maken als de uit te voeren werkzaamheden voor de installatie zijn aanbesteed.

Ook als u zelf zonnepanelen hebt is het mogelijk om lid te worden van de coöperatie. In de oude postcoderoosregeling was de subsidie gekoppeld aan uw eigen energieverbruik. Omdat dit in de nieuwe regeling niet meer het geval is, maakt het voor deelname niet uit of u al dan niet zelf al zonnepanelen heeft. 

De subsidie die de overheid verstrekt voor de nieuwe stimuleringsregeling wordt bij de start van het project vastgesteld voor de hele termijn van 15 jaar. Hierdoor is verhuizen, zowel binnen als buiten de postcoderoos geen probleem. U kunt lid blijven van de cooperatie en blijven profiteren van de voordelen. 

De coöperatie is een ‘coöperatie U.A’. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonne-energie installatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. 

Nee, dit is niet nodig, u bepaalt zelf wie uw leverancier is. Los daarvan kiest de coöperatie een energieleverancier die de geproduceerde energie gaat afnemen. De coöperatie zal proberen om een regeling te treffen waarbij we beloond worden indien onze leden ook besluiten om klant te worden bij deze energieleverancier. Maar het blijft uw eigen keuze waar u uw energie afneemt.

De aanvraag voor de subsidieregeling kan per 1 april 2021 ingediend worden. Wij streven ernaar om onze aanvraag dan in te dienen, mits er voldoende animo is voor deelname. Afhankelijk van de doorlooptijd van de beoordeling van de aanvraag, kunnen we na de subsidiebeschikking de stap zetten om de installatie aan te besteden. Na de subsidiebeschikking is er anderhalf jaar de tijd om de installatie in gebruik te nemen. De exacte planning hiervoor is op dit moment nog niet beschikbaar.

We sturen periodiek een nieuwsbrief aan alle belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Daarin vertellen we over de voortgang van ons project en algemene nieuwsfeiten. Daarnaast hebben we met de deelnemers per mail contact over hun specifieke relatie met de Coöperatie. 

De installatie met zonnepanelen is en blijft eigendom van de Coöperatie.  Dit wordt vastgelegd met een recht van opstal. Als de eigenaar van het dak failliet gaat zal of de nieuwe eigenaar het contract overnemen,  of zal de curator samen met de Coöperatie een oplossing vinden. In het meest  ongunstige geval zal de Coöperatie de installatie moeten verwijderen en op een dak  van een andere eigenaar moeten plaatsen.

De netto jaaropbrengst, ook wel Ledendividend genoemd, wordt net als andere opbrengsten uit investeringen belast in box 3. De belasting is afhankelijk van de  waarde, in dit geval van het aantal participaties, en ook van de overige bezittingen  (spaargeld, aandelen, etc). van de deelnemer. De belasting nu is vanaf 1,2 % van de  waarde. In de politiek is al langer een discussie gaande dat deze heffing niet meer redelijk is en dit kan dus zeker in de komende jaren veranderen. 

Om alle leden, nu  en in de toekomst, eenzelfde rendement op hun investering te kunnen garanderen,  hebben wij gekozen voor participaties ter grootte van € 500, zodat een ieder zelf kan kiezen voor hoeveel geld men wil deelnemen. 

De subsidievoorwaarden schrijven voor dat per dak gemiddeld 1 lid per 5 kWp moet deelnemen. Met de huidige prijsstelling komt dit overeen met ongeveer € 3750. De prijsstelling in de toekomst kan veranderen. Het betreft een gemiddelde, wat betekent dat het mogelijk is dat u voor een lager aantal participaties kiest of juist voor een hoger. Als het gemiddelde per deelnemer maar op 5 kWp neerkomt.

Dit algemene artikel maakt het mogelijk in de toekomst overeenkomsten te sluiten met bijvoorbeeld een andere energie coöperatie. Maar ook andere partijen zijn denkbaar. Samenwerking op diverse terreinen kan leiden tot lagere kosten, lagere  risico’s en zelfs hogere opbrengsten voor de leden. Denk bijvoorbeeld aan een  mogelijke overeenkomst met een energieleverancier voor gezamenlijke inkoop van  energie voor thuisgebruik. Deze overeenkomsten mogen er vanzelfsprekend niet toe leiden dat het ledenbelang ondergeschikt wordt. 

 Jazeker! In overleg met de dakeigenaar wordt bepaald of het gewicht van de  installatie kan worden gedragen door de dakconstructie.

Nee, de Stichting Duurzaam Luttenberg is de initiatiefnemer van de Energie Coöperatie, maar het zijn twee verschillende organisaties met ieder een eigen bestuur, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Zodra de Energie Coöperatie is opgericht, kiezen de leden een eigen bestuur en wordt de Energie Coöperatie een zelfstandige eenheid. De Stichting Duurzaam Luttenberg blijft dan op de achtergrond aanwezig om dit initiatief en andere initiatieven te begeleiden en steunen. Tot dat moment zal Duurzaam Luttenberg de kar trekken.

De Stichting Duurzaam Luttenberg is in het najaar van 2020 opgericht. Het eerste project dat de Stichting heeft opgepakt is het werven van dakeigenaren en deelnemers om daarmee een Energie Coöperatie op te richten en minimaal 2 daken in Luttenberg te vullen met zonnepanelen. Daarnaast zijn we als lokale vertegenwoordiger betrokken bij de voorbereiding van een grootschalig zonneproject in de omgeving. We vertegenwoordigen Luttenberg in de gesprekken met de Gemeente Raalte over de Regionale Energie Strategie en hebben in dat kader ook contact en overleg met de omliggende dorpen. We streven naar een duurzame toekomst voor Luttenberg waarbij we nadrukkelijk de regie en de opbrengsten in ons eigen dorp willen houden en samen met de inwoners afgewogen keuzes willen maken. We staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven. Neemt u contact met ons op als u ons hierbij denkt te kunnen helpen.

De Coöperatie installeert, onderhoudt en exploiteert de installaties. Daaraan zijn  kosten verbonden. Voor een goede bedrijfsvoering zijn financiële reserves nodig. Dit  is beperkt omdat wij alles in eigen beheer doen en bijvoorbeeld geen projectontwikkelaar inschakelen. Daarom zijn de kosten van de bedrijfsvoering minimaal. 

Tevens willen wij de Coöperatie de stichting Duurzaam Luttenberg ondersteunen in haar  doelstelling voor de energietransitie. De stichting is ook de oprichter van onze Coöperatie. De leden bepalen echter op voorstel van het bestuur met gewone meerderheid welke reserves worden aangehouden en welke bijdrage wordt gegeven aan de stichting. 

Er zijn diverse redenen om deel te nemen in de Coöperatie, die voor ieder lid kunnen verschillen. De één doet dat vanwege het belang van het opwekken van duurzame  energie, de ander wellicht voor een goed rendement op een investering. Veel  deelnemers hebben ook zelf zonnepanelen op hun dak en vinden het belangrijk  verder bij te dragen in duurzame energieopwekking. Sommige leden hebben een dak  dat niet geschikt is voor energieopwekking of vinden panelen op hun dak ronduit  lelijk. Anderen willen de rompslomp van het zelf regelen vermijden.

 

Van belang kan zijn dat door deelname in verscheidene daken je meer energie kan opwekken dan je zelf verbruikt en daarmee bijdraagt aan het maatschappelijk doel  van de energietransitie. En dat met een mooi rendement!

Heeft u nog onbeantwoorde vragen? Of wilt u ons helpen? Stuur ons een bericht via het contactformulier, dan proberen we deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

FAQ Stichting Duurzaam Luttenberg

Heeft u nog onbeantwoorde vragen? Of wilt u ons helpen? Stuur ons een bericht via het contactformulier, dan proberen we deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Duurzaam Luttenberg

Secretariaat:

Ter Borgweg 10
8105 RM Luttenberg
Tel: 06 549 755 09


I: duurzaamluttenberg.nl
E: info@duurzaamluttenberg.nl

 

Meer weten?

FAQ