Privacy verklaring​

De onderstaande privacy verklaring is gemaakt met de privacy verklaring-generator van VeiligInternetten en voorziet als het goed is in alle informatie die we moeten leveren volgens de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Duurzaam Luttenberg, gevestigd aan Ter Borgweg 10, 8105 RM te Luttenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.duurzaamluttenberg.nl, Ter Borgweg 10, 8105RM te Luttenberg, +31 6 54975509.
Reinart Wellinkvoorde is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Duurzaam Luttenberg.
Hij is te bereiken via wellinkvoorde@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Duurzaam Luttenberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, u aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als (potentieel) lid voor de Energie Coöperatie i.o., gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (om te weten met wie we (op een adres) te maken hebben)
 • Geslacht (om u te kunnen aanspreken als dhr, mw, etc.)
 • Adresgegevens (voor de deelname in de Energie Coöperatie)
 • Telefoonnummer (om u te kunnen bereiken indien het email-adres niet werkt)
 • E-mailadres (om met u te communiceren)
 • IP-adres (wanneer u onze site bezoekt gaat dat automatisch: willen we niet, maar werkt nu eenmaal zo, en doen we niets mee)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of links die u in onze nieuwsbrief klikt (zodat we onze informatievoorziening kunnen verbeteren)
 • Bankrekeningnummer (wanneer u lid wordt van de Energie Coöperatie en we bedragen met u moeten verrekenen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duurzaamluttenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Duurzaam Luttenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een eventuele betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Duurzaam Luttenberg kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Stichting Duurzaam Luttenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Duurzaam Luttenberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Duurzaam Luttenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • in het algemeen:
  • zolang u iets van ons wilt, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief of lid zijn en bijv. korting ontvangen etc, zullen we de gegevens die daarvoor nodig zijn (moeten) bewaren.
  • zodra u zich afmeldt of om andere reden de dienstverlening stopt, bewaren we de gegevens standaard maximaal 18 maanden, en langer voor zover dat nodig is vanuit b.v. (belasting-)wet- en/of regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Duurzaam Luttenberg deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (b.v. met een administratiekantoor als dat nodig is voor de uitvoering van de subsidieverlening in het kader van de Energie Coöperatie) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Duurzaam Luttenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als Stichting Duurzaam Luttenberg uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@duurzaamluttenberg.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Duurzaam Luttenberg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Duurzaam Luttenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Duurzaam Luttenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duurzaamluttenberg.nl.